Individualių įmonių ir mažųjų bendrijų įmokos 2015 m. 2014 m. gruodžio 11 d.

44_b0694e11ddc1178d9a6839938e967522.jpg
Seimus priėmus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas nuo kitų metų pradžios turėtų keistis individualių įmonių savininkų, mažųjų bendrijų narių ir ūkinių bendrijos tikrųjų narių socialinio draudimo įmokos.

Įsigaliojus pataisoms už minėtus asmenis įmokos bus mokamos dvejopai: a) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos; arba b) nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga (MMA).

Pirmuoju atveju už individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius ir ūkinių bendrijų tikruosius narius įmokas reikės mokėti jeigu tik lėšos bus išimamos asmeniniams poreikiams. Jeigu lėšos nebus išimamos, įmokų mokėti nereikės.

Šis įmokų mokėjimo būdas individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams bus taikomas jeigu:
- individuali įmonė, mažoji bendrija ar ūkinė bendrija veikia pirmuosius metus;
- minėti asmenys yra ne vyresni nei 29 metų;
- minėtiems asmenims paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
- jeigu įmokos už juos jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį);
- jie patys sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais).

„Tarptautiniai tyrimai įrodo, kad šioms grupėms įsidarbinti yra sunku, todėl turėtume skatinti juos susikurti darbo vietas“, - pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Už visus kitus individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius ir ūkinių bendrijų tikruosius narius socialinio draudimo įmokas bus privalu mokėti nuo sumos, nemažesnės kaip MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nebus išimamos.

Tuo atveju, kai tas pats žmogus yra kelių bendrijų narys, prievolė už jį mokėti socialinio draudimo įmokas numatyta tai bendrijai, kuri įregistruota anksčiausiai.

Jeigu individuali įmonė, mažoji bendrija ar ūkinė bendrija veiklos nevykdo ir yra tai deklaravusi, minėtos įstatymo nuostatos netaikomos ir už tokių įmonių savininkus ar bendrijų narius įmokų mokėti nereikia.

Prezidentei pasirašius priimtas įstatymo nuostatas jos įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.

 Įmonės veiklos sustabdymo procesas


 Laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ar kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo gali būti mokesčių mokėtojai, nevykdantys veiklos. Mokesčių mokėtojas pripažįstamas veiklos nevykdančiu, jeigu:
 1.nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;
 2. nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;
 3.negauna pajamų (išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas).
 Jeigu įmonė atitinka aukščiau minėtus kriterijus, nevykdančia veiklos ją savo sprendimu gali pripažinti juridinio asmens kompetentingas valdymo organas, IĮ savininkas, Mažosios bendrijos narys. Po šio sprendimo priėmimo įmonė gali kreiptis į VMI ir pateikti prašymą laikinai atleisti nuo deklaracijų ir kitų dokumentų pateikimo. Nurodytos formos prašymas turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Kartu su prašymu turi būti pateikiami tokie dokumentai:
 1. juridinio asmens sprendimo nevykdyti veiklos patvirtinta kopija;
 2. tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios.
 Jeigu įmonė savo sprendimu pripažįsta, kad nevykdys veiklos nuo 2009-06-01 iki 2011-03-01, tai VMI gali priimti sprendimą, kad įmonė gali neteikti deklaracijos už 2010 metus, bet privalo pateikti deklaracijas už 2009 m. ir 2011 m. mokestinius laikotarpius.
 Pažymėtina, kad veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas tik nuo tų mokesčių, kurie yra susiję su pajamų uždirbimu, deklaracijų pateikimo.
 Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas ir prašo atleisti nuo PVM deklaracijos pateikimo, tai toks asmuo išregistruojamas iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro.
  Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas veiklą atnaujina anksčiau, nei nurodyta VMI sprendime, arba išnyksta kitos aplinkybės, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo laikinai atleistas nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų teikimo, jis per 5 darbo dienas turi raštu apie tai pranešti sprendimą priėmusiai (laikinai atleidusiai) VMI ir atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais pradėti teikti deklaracijas ir (arba) kitus dokumentus.

Įstatų keitimas dėl euro įvedimo

 • nuo 96 Eur be pvm dokumentų parengimas ir pateikimas VĮ "Registrų centras";
 • VĮ Registrų centras mokestis.

Priimtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas, kuris numato:

1. Įstatinio kapitalo dydis, nominali akcijos vertė eurais euro centų tikslumu, juos suapvalinant. Apvalinimas nebus laikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu.

2. Turi būti sudaromas naujas akcininkų sąrašas, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakeistų įstatų įregistravimo VĮ registrų centras, turi būti pateikta Juridinių asmenų dalyvių informacines sistemos tvarkytojui UAB akcininkams nuosavybes teise priklausančių akcijų nominalios vertės išraiškos, išskyrus atvejus, jei akcininkas yra vienas asmuo.

4. Atlikti pakeitimus vertybinių popierių savininkų sąskaitose.

5. Atlikti pakeitimus akcininkų žurnaluose.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATINIO KAPITALO IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ NOMINALIOS VERTĖS IŠRAIŠKOS EURAIS IR ŠIŲ BENDROVIŲ ĮSTATŲ KEITIMO

ĮSTATYMAS

2014 m. spalio 14 d. Nr. XII-1223
Vilnius

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo procedūras.

2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) nuostatos šio įstatymo reglamentuojamiems santykiams taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme (toliau – Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas), Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose.

2. Kai šio įstatymo normos taikomos ir akcinei bendrovei, ir uždarajai akcinei bendrovei, vartojamas terminas „bendrovė“.

3. Kai šio įstatymo normos taikomos ir bendrovės akcijoms, ir obligacijoms, vartojamas terminas „vertybiniai popieriai“.

3 straipsnis. Bendrovės įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais

1. Vertybinių popierių nominalios vertės išraiška keičiama vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis.

2. Įstatinio kapitalo dydis, kuris yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių eurais euro centų tikslumu sumai, išreiškiamas eurais euro centų tikslumu.

3. Dėl akcijos nominalios vertės eurais euro centų tikslumu suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nelaikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu ir registruojamas apskaitoje kaip bendrovės finansinių metų, kurie apima euro įvedimo dieną, pajamos (kai pokytis neigiamas) arba sąnaudos (kai pokytis teigiamas).

4 straipsnis. Vertybinių popierių savininkų teisės ir pareigos

1. Vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais neturi įtakos vertybinių popierių savininkų turimoms teisėms ir pareigoms.

2. Akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais neturi įtakos akcininkų teisei balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pagal akcijų suteikiamas teises.

3. Likusią nesumokėtą litais išreikštą akcijų emisijos kainą, nurodytą akcijų pasirašymo sutartyse, taip pat steigimo sutartyje ar steigimo akte, bendrovės akcininkai turi sumokėti eurais euro centų tikslumu minėtuose dokumentuose nurodytais terminais. Likusi nesumokėta litais išreikšta akcijų emisijos kaina perskaičiuojama į eurus Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatyta tvarka ir už šios sąlygos laikymąsi atsako bendrovės vadovas.

5 straipsnis. Bendrovės pareigos obligacijų savininkams

1. Bendrovės įsipareigojimai obligacijų pasirašymo sutartyse nurodytais obligacijų išpirkimo terminais sumokėti obligacijų savininkams pinigų sumas, kurias sudaro obligacijų nominali vertė ir metinės palūkanos, vykdomi eurais euro centų tikslumu.

2. Bendrovės įsipareigojimai konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartyse nurodytais terminais keisti konvertuojamąsias obligacijas į sutartyse nurodytų klasių akcijų skaičių, vykdomi akcijų nominalias vertes išreiškiant eurais euro centų tikslumu.

6 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimas

1. Bendrovės įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę juose išreiškiant eurais. Pakeisti bendrovių įstatai juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti per 24 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami tik dėl bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų negu prieš.

3. Sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami įskaitant, bet neapsiribojant bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimu į išraišką eurais, priima visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Bendrovės vertybinių popierių ir įrašų apie juos keitimas

1. Akcinės bendrovės, taip pat uždarosios akcinės bendrovės vertybinių popierių savininkų sąskaitose, kurias tvarko sąskaitų tvarkytojai, esančių įrašų pakeitimai, susiję su vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais, atliekami Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo nustatyta tvarka.

2. Įvykdžiusi šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą – pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės įstatus, kuriuose įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė būtų išreikšta eurais – uždaroji akcinė bendrovė:

1) turi sudaryti naują uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

2) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre turi pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalios vertės išraišką eurais, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

3) turi atlikti įrašų vertybinių popierių savininkų sąskaitose pakeitimus, susijusius su šių vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais, kai uždaroji akcinė bendrovė savo vertybinių popierių savininkų sąskaitas tvarko pati;

4) turi atlikti įrašų akcininkų registravimo žurnale pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės išraiška eurais, kai akcijos yra materialios ar vietoj jų akcininkams išduoti akcijų sertifikatai, ir akcininko reikalavimu per 30 dienų turi pakeisti jo turimas materialias akcijas į naujas materialias akcijas ar akcijų sertifikatus į naujus akcijų sertifikatus, kuriuose akcijų nominali vertė išreiškiama eurais.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje nurodytų uždarosios akcinės bendrovės veiksmų atlikimą atsako uždarosios akcinės bendrovės vadovas.

8 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Asmenys, pažeidę šio įstatymo nustatytus reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas iki 2014 m. gruodžio 31 d. pagal savo kompetenciją nustato tvarką, kuria vadovaujantis būtų atliekami akcinės bendrovės vertybinių popierių savininkų sąskaitose, taip pat uždarosios akcinės bendrovės vertybinių popierių savininkų sąskaitose, kurias tvarko sąskaitų tvarkytojai, esančių įrašų pakeitimai, susiję su vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais.

Siekiate užtikrinti darbuotojų gaunamo atlyginimo konfidencialumą? Siūlome Jums atlyginimų apskaičiavimą pavesti mums ir mes:

 • apskaičiuosime atlyginimus, mokėtiną gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas;
 • parengsime ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčiu;
 • seksime, ar nesikeičia teisės aktai, nustatantys gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėjimą.

Nepasitikite savo vyriausiuoju buhalteriu, įtariate, kad Jūsų įmonės buhalterinė apskaita vedama netvarkingai? Kreipkitės į mus ir mes patikrinsime, ar Jūsų įtarimai yra teisingi. Buhalterinė apskaita mūsų specialistų gali būti sutvarkyta už tokį laikotarpį, koks Jūsų manymu yra reikalingas.

Negalite išleisti savo vyriausiojo buhalterio atostogų, nes buhalterinė apskaita turi būti vedama nuolat ir intensyviai, galbūt Jūsų buhalteriui trūksta patyrusio finansininko patarimų ar pagalbos tvarkant buhalterinę apskaitą, o galbūt apskaitos paslaugas teikusi įmonė netikėtai nutraukė buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį? Mes Jums padėsime pasiūlydami laikinas buhalterinės apskaitos paslaugas, savo žinias bei patirtį ir Jūsų įmonės finansinė padėtis bus stabili.

 

Geriausią rinkos kainą  (sužinoti kainą)
Mūsų kainodaros sistema Jums leis neišleisti daugiau negu reikia, nes mūsų tikslas - pasiūlyti Jums geriausią rinkos kainą ir suteikti daugiau negu tikitės.

Operatyvumas
Į kliento problemas reaguojame operatyviai, į visas užklausas atsakydami tą pačią dieną. 

Biuras Vilniaus centre
Mūsų biuras įsikūręs Konstitucijos pr. 12, kurį pasieksite lengvai iš bet kurios vietos.  Čia visuomet rasite vietos nemokamam automobilio parkavimui.

Mokesčių optimizavimas
Mes dalinamės neįkainojamais patarimais, įžvalgomis ir žiniomis su Jumis - o tai yra apčiuopiama pridėtinė vertė Jūsų verslui. Apskaita mums - ne tik skaičių įvedimas į apskaitos programą, pirmiausia tai yra įrankis sėkmingai Jūsų verslo plėtrai. 

Saugumas
Mūsų atsakomybė aiškiai reglamentuota sutartyse ir apdrausta patikimoje draudimo bendrovėje. Esate saugūs.

 

 Rašykite info @ vilniausapskaita.lt arba atsiųskite šią užklausą.

 

 

Adresas: Konstitucijos pr. 12, Vilnius
Darbo laikas: I-V 8:00-17:00

Dėl paslaugų: 8 ( 682 ) 318 65
Biuro tel.: 8 ( 645 ) 51 882
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

www.mazosiosbendrijossteigimas.lt


PVM mokėtojo kodas: LT100005574319
A.s. LT 63 7044 0600 0650 7470
Bankas AB SEB bankas, kodas 70440

 
 tfs ofiso vaizdas          

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

  Vilniaus apskaita Facebook Vilniaus apskaita linkedin
 

 

Didelį dėmesį skirdami stabilios komandos formavimui, klientų aptarnavimo kokybei, komandos profesionalumui šiuo metu darbui Vilniuje ieškome:

Vyr. Buhalterio

Reikalavimai:

 • sėkmingo buhalterinio darbo patirtis vedant pilną įmonės apskaitą;
 • dalykinio ir draugiško bendravimo su klientais įgūdžiai;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • anglų, vokiečių, rusų ar kt. kalbų žinios būtų privalumas;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų išmanymas;

Mes Jums siūlome:

 • neriboto dydžio atlygį pagal Jūsų galimybes ir įdėtas pastangas;
 • patirtį bendradarbiaujant su tarptautinėmis kompanijomis;
 • galimybę realizuoti iniciatyvias idėjas ir sprendimus;
 • draugišką kolektyvą.

 

Buhalterio

 

Reikalavimai:

 • sėkmingo buhalterinio darbo patirtis;
 • dalykinio ir draugiško bendravimo su klientais įgūdžiai;
 • kompiuterinis raštingumas, greita orientacija, nuovokumas;
 • anglų, vokiečių, rusų ar kt. kalbų žinios būtų privalumas;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų išmanymas;

Mes Jums siūlome:

 • neriboto dydžio atlygį pagal Jūsų galimybes ir įdėtas pastangas;
 • patirtį bendradarbiaujant su tarptautinėmis kompanijomis;
 • galimybę realizuoti iniciatyvias idėjas ir sprendimus;
 • draugišką kolektyvą.

 

Buhalterio padėjėjo

 

 Reikalavimai: 

 • studijos finansų, apskaitos srityje;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • greita orientacija, nuovokumas;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų išmanymas.

 Mes Jums siūlome: 

 • neriboto dydžio atlygį pagal Jūsų galimybes ir įdėtas pastangas;
 • patirtį bendradarbiaujant su tarptautinėmis kompanijomis;
 • galimybę realizuoti iniciatyvias idėjas ir sprendimus;
 • draugišką kolektyvą.

 

Buhalterio-praktikanto

 

Mes Jums siūlome:

 • visas galimybes mokytis ir tobulėti;
 • lankstų darbo grafiką;
 • patirtį bendradarbiaujant su tarptautinėmis kompanijomis;
 • galimybę realizuoti iniciatyvias idėjas ir įgyvendinti savo sprendimus;
 • draugišką kolektyvą.

 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

"Galiu atsakingai pareikšti, kad TFS darbuotojai puikiai atlieka savo darbą.
Mūsų įmonėje vykdant reorganizavimą buvo suteikta profesionali pagalba, kurios dėka reorganizavimas buvo įvykdytas sklandžiai ir be jokių nesusipratimų. Esame dėkingi tiek už profesionalią pagalbą, tiek už malonų bendravimą.
Pagirtinas ir adekvatus suteiktų paslaugų ir kainos už jas santykis."
Z. Račkovskis, UAB "Centro Kubas - Nekilnojamasis turtas"direktorius

 

TFS kolektyvą charakterizuoju tik kaip darniai ir profesionaliai veikiančią sistemą, kuri operatyviai reaguoja į visus klausimus ir pageidavimus."
A.Kazilionis, UAB "Real Market" generalinis direktorius

 

Buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė - puiki išeitis tiems, kas nori sutaupyti lėšų ir tuo pat metu gauti kokybiškas paslaugas.
Su šia įmone dirbame šešti metai ir esame patenkinti paslaugomis: atsisakėme buhalterio etato. Visas mokestines ir apskaitos naujoves specializuota įmonė sužino greičiau - mums nebereikia papildomai mokėti už dalyvavimą konsultaciniuose seminaruose, prenumeruoti specialiosios literatūros."
Laimutė Grybauskaitė Lietuvos prekybos įmonių asociacijos "Vaisiai ir daržovės" prezidentė

 

Esame patenkinti TFS paslaugomis bei rekomenduotume šią įmonę kitiems.
R.Kaukėnas, RA Baltic, UAB direktorius

 

Šią kompaniją vertinu kaip tikrus profesionalus savo srityje! Todėl TFS  drąsiai rekomenduoju savo pažįstamiems.
V. Kairionis, UAB "Užupio floristikos studija" direktorius

 

"Imonėje dirba puikūs specialistai, kurie visuomet sugeba pateikti geriausius sprendimus nestandartinėse situacijose. Platus įmonės paslaugų spektras (tiek buhalterinės apskaitos paslaugos, tiek teisinės paslaugos) leidžia viską gauti iš vienų rankų, negaištant laiko paieškoms ir taisant kitų klaidas. Taip efektyviai optimizuojame savo bendrovės kaštus."
A.Zilinskas,  UAB "NTPG" generalinis direktorius

 

 

 

 

Šiame Verslo žinių straipsnyje rasite mūsų įmonės komentarą, kaip išsirinkti tinkamą buhalterį.

Apskaitininkai ne tik skaičiuoja

thumb.66eb884bf200caaKad ir koks mažas būtų jūsų verslas, be bendrovėje dirbančio buhalterio ar samdomos buhalterinės apskaitos įmonės paslaugų jis greičiausiai neišsivers.

Įvairius mokesčių, buhalterinės apskaitos, atlyginimų mokėjimo ir panašius klausimus pradedantieji verslininkai dažniausiai vadina kaip sudėtingiausius ir keliančius daugiausia problemų. Gerai, jei klaidos daromos pirmuosius veiklos metus, per kuriuos už jas niekas nebaudžia. Vėliau nesugebėjimas tvarkyti biurokratinių reikalų gali nemažai kainuoti.

„Įvairios valstybės remiamos konsultacijos raštvedybos, verslo finansavimo, rinkodaros, finansų apskaitos klausimais, be abejo, prisideda prie jauno verslininko ugdymo, teigiamo psichologinio nusiteikimo ir paskatinimo pradedantiesiems verslą. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad tik konsultacija už jus darbo neatliks. Tarkime, teikiamos konsultacijos apie finansų apskaitą apima patarimus apskaitos organizavimo, apskaitos sistemos pasirinkimo klausimais, tačiau neapima pačios buhalterinės apskaitos tvarkymo įmonėje. O šioje srityje daugiausia kyla įmonei gyvybiškai svarbių klausimų, kurių atsakymas padėtų įmonei sėkmingai žengti į priekį“, – teigia p. Gavėnaitė, TFS direktorė.

Padeda visaip

Pašnekovė sako, kad paprastai buhalteriams nepakanka mokėti gerai skaičiuoti. Anot jos, pradedantys verslininkai iš jų nori gauti pagalbą įvairesniais klausimais.

„Verslininkas, susidūręs su kasdiene problema, pavyzdžiui, personalo įdarbinimo, darbo saugos klausimais, teisiniais neaiškumais, įvairių priežiūros institucijų raginimais, teisės normų aiškinimo klausimais, visada pirmiausia kreipiasi į įmonės buhalterį. Ir tik nuo įmonės pasirinkto buhalterio priklausys, ar jis išspręs daugumą kylančių problemų, kurios galbūt ne visai susijusios su apskaita“, – kalba p. Gavėnaitė.

Dėl šios priežasties verslo naujokams geriausia būtų samdyti ar įdarbinti tokį buhalterį, kurio akiratis yra gerokai platesnis, gilesnis žinių bagažas.

„Jei įmonės steigėjas renkasi apskaitos įmonę, kuri tvarkys apskaitą, ir yra pradedantis verslininkas, kuriam stinga pradinių elementarių žinių, kaip išrašyti sąskaitą faktūrą, kokie mokesčiai yra Lietuvoje, kaip sutaupyti verslo pradžioje optimizuojant išlaidas, tai turėtų daryti labai atsakingai. Atkreipti dėmesį reikėtų į tai, ar apskaitos kompanija orientuojasi į pradedantįjį verslą“, – sako pašnekovė.

Žinoma, vienas žmogus visais pradedančiajam verslininkui kylančiais klausimais pakonsultuoti negalės, tačiau renkantis partnerius vertėtų gerai patyrinėti rinką ir rasti tų, kurie galėtų suteikti maksimaliai plačią pagalbą.

Derėtų atkreipti dėmesį į įmonės teikiamą pridėtinę vertę, ar ji linkusi puoselėti jaunąjį verslą, ar turi kitų sričių specialistų – teisininkų, verslo konsultantų, kurie, esant reikalui, būtų pasirengę padėti. Pačiai apskaitos įmonei toks požiūris į jaunąjį verslininką yra didžiulė investicija ir tik nuo įmonės politikos priklauso, kaip ji žiūri į jaunuosius verslininkus“, – kalba p. Gavėnaitė.

 

 

Sutarčių sudarymas ir teisinis vertinimas

Sudarome visų rūšių sutartis, atliekame sutarčių teisinį auditą ir pateikiame išvadas, ar šios sutartys atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, ar atitinka sąžiningumo, protingumo ir kitus teisės principus, formos reikalavimus ar šios sutartys nepažeidžia Jūsų įmonės interesų.

Sutarčių sudarymas. Pagal individualų užsakymą UAB "Teisės ir finansų sprendimai" teisininkai Jums parengs bet kurios rūšies sutartį.

Asociacijos sutartis

Automobilio panaudos sutartis

Automobilio nuomos sutartis

Autorinė kūrinio užsakymo sutartis

Aukos sutartis

Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis

Buto rezervavimo sutartis

Buto dalies pirkimo-pardavimo sutartis

Buto perdavimo-priėmimo aktas

Buto pirkimo-pardavimo sutartis, kai pirkėjas dali pinigų sumoka pardavėjo kreditoriui

Buto pirkimo bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise sutartis

Bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartis, turint kito sutuoktinio įgaliojimą

Buto pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis

Buto subnuomos sutartis

Darbų perdavimo-priėmimo aktas

Dalininkų teisių perleidimo-perėmimo sutartis

Daiktų dovanojimo nepilnamečiui (iki 14 metų) sutartis

Distribucijos sutartis

Dovanojimo sutartis

Faktoringo sutartis

Fiziniams asmeniui priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartis su uzufruktu

Fiziniam asmeniui priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartis

Franšizės sutartis

Garantijos sutartis

Garažo pirkimo-pardavimo sutartis

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Ilgalaikė žemės sklypo nuomos (emphyteusis) sutartis

Ikivedybinė sutartis

Įkeisto buto pirkimo-pradavimo sutartis

Įkeitimu užtikrinto reikalavimo perleidimo sutartis

Įmonės pirkimo-pardavimo sutartis

Įrenginių nuomos sutartis

Individualios įmonės turto pirkimo-pardavimo sutartis

Jungtinės veikos sutartis

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo protokolas

Negyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartis

Neterminuota buto nuomos sutartis

Neterminuota laidavimo sutartis

Neterminuota rentos sutartis

Novacijos sutartis keičiant prievolės dalyką

Kilnojamojo daikto įkeitimo sutartis

Ketinimų susitarimas dėl pirkimo

Komiso sutartis

Krovinių vežimo sutartis

Laidavimo sutartis

Laidojimo paslaugų sutartis

Mainų sutartis

Miško pirkimo-pardavimo sutartis

Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis

Pajaus dovanojimo sutartis

Pasaugos sutartis

Paskolos sutartis

Paskolos sutartis su aktyviu daugetu

Paskolos sutartis su mišriu daugetu

Paskolos sutartis su pasyviu daugetu

Paskolos sutartis tarp fizinių asmenų

Paskolos sutartis, kaip prievolė įvykdoma trečiajam asmeniui

Paskolos sutartis, siejant grąžinamą skolą su euro kursu

Pavedimo sutartis

Pavedimo administruoti turtą sutartis

Pavedimo pirkti lengvąjį automobilį sutartis

Paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartis

Paslaugų sutartis

Pinigų dovanojimo sutartis

Pirkimo-pardavimo sutartis

Pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis

Preliminarioji sutartis

Prekių sandėliavimo sutartis

Patalpų perdavimo-priėmimo aktas

Rangos sutartis

Rankpinigių sutartis

Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis

Reikalavimo perleidimo pagal teismo sprendimą sutartis

Reklamos sutartis

Rentos iki gyvos galvos sutartis

Separacijos (gyvenimo skyriumi) sutartis

Servituto teisės pirkimo-padavimo sutartis

Skolos padengimo sutartis

Skolos perkėlimo sutartis

Statybos rangos sutartis

Statybos rangos sutartis, kai darbai atliekami fizinio asmens poreikiams tenkinti

Steigiamos bendrovės vardu sudaromo sandorio sutartis

Susitarimas atlyginti žalą automobilio savininkui

Susitarimas atlyginti žalą sužalojus sveikatą

Susitarimas dėl paskolos sutarties formos pakeitimo

Susitarimas nutraukti buto pirkimo-pardavimo sutartį

Susitarimas pakeisti sutarties sąlygas

Susitarimas pratęsti prievolės įvykdymą

Susitarimas su teisių perėmėjais dėl sutarties sąlygų pakeitimo

Teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisę dovanojimo sutartis

Terminuota buto nuomos sutartis

Terminuota laidavimo sutartis

Tiekimo sutartis

Transporto priemonės nuomos juridiniam asmeniui sutartis

Transporto priemonės nuomos sutartis (teikiant ar neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas)

Trumpalaikė žemės sklypo nuomos sutartis

Trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis

Turto pasaugos sutartis

Turto perleidimo už rentą sutartis

Užstatymo teisės (superficies) sutartis

Vartojimo rangos sutartis

Vedybų sutartis

Vertimo sutartis

Vežimo sutartis

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis

Žemės sklypo nuomos sutartis

Žemės sklypo pirkimo-pardavimo preliminarioji sutartis

Žemės (miško) sklypo dovanojimo sutartis

Žemės sklypo panaudos sutartis

Žemės sklypo su sodo namu dovanojimo sutartis

Žemės sklypo su sodo namu pirkimo-pardavimo sutartis

 

Įmonių valdymo dokumentai:

Visuotinio akcininko susirinkimo protokolas

Vienintelio akcininko sprendimas keisti UAB direktorių

UAB direktoriaus pranešimas akcininkams apie parduodamas akcijas

UAB akcininko sutikimas pirkti akcijas

UAB teisių į juridinio asmens pavadinimą perleidimo aktas

Sutikimas registruoti kitos UAB buveinės adresą

Pranešimas registrų centrui dėl akcininkų pasikeitimo

Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą

Akcininkų sprendimas keisti UAB direktorių

Akcininko pranešimas bendrovei apie parduodamas akcijas

Prekės ženklo registravimo paslaugos:

 • rengiame paraiškas ir kitus dokumentus nacionalinio prekių ženklo registravimui;
 • įvertiname pageidaujamo registruoti prekių ženklo atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • atstovaujame Valstybiniame patentų biure.

 

Prekės ženklo registravimo proceso kainos:

 • 174 Eur mūsų paslaugos bei atstovavimas;
 • 69.5 Eur (+ 34.7 Eur už kiekvieną papildomą klasę) valstybinis mokestis už paraiškos padavimą;
 • 69.5 Eur valstybinis mokestis už prekių ženklo registravimą, skelbimą, registracijos liudijimo išdavimą.

Teisinės paslaugos ir teisininkų konsultacijos įmonių bankroto bei įmonių restruktūrizavimo klausimais:

 • konsultacijos bankroto procedūros ar restuktūrizavimo pradėjimo, vykdymo ir stebėjimo klausimais;
 • kokių priemonių turi imtis kreditorius, norintis inicijuoti įmonės bankrotą;
 • kokių priemonių gali imtis įmonė, kuriai kreditoriai inicijuoja bankroto bylą;
 • konsultacijos dėl darbuotojų atleidimo bankroto atveju ar grupės darbuotojų atleidimo dėl bankroto;
 • konsultacijos dėl darbuotojų skaičiaus įmonėje mažinimo teisinio reglamentavimo;
 • ikiteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentų ruošimas;
 • pareiškimų teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo rengimas, kitų neteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentų rengimas.

 

Išskirtume keleta sąlygų, kurioms esant įmonė turėtų sunerimti dėl išlikimo rinkoje:

 • prarandami nuolatiniai klientai;
 • didėjančios neapmokamos sąskaitos;
 • didėjanti konkurencija ir mažėjanti rinkos dalis;
 • mažėjantys pardavimo mąstai;
 • blogėjančios skolinimosi sąlygos;
 • klientų skundai, nepalankūs atsiliepimai apie bendrovę žiniasklaidoje.

 

2008 metų liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo pataisos, kuriomis supaprastinta bankroto bylos iškėlimo tvarka ir sugriežtinta atsakomybė už šio įstatymo nevykdymą.

Naudinga informacija:

Lietuvos Respublikos bankroto įstatymas

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas

Komunikatas dėl bankroto ir galimybės pradėti verslą iš naujo

Užtikrinant sklandų likvidavimo procedūros įvykdymą mūsų teisininkai ir finansininkai:

 • visos likvidavimo procedūros metu teiks teisines, finansines ir mokesčių konsultacijas;
 • parengs dokumentus, reikalingus likvidavimo procedūroms atlikti, bei pateiks juos atitinkamoms institucijoms;
 • pasirūpins pažymų, reikalingų baigiant likvidavimo procedūras, gavimu;
 • atstovaujame Registrų centre, Sodroje, Vilniaus miesto savivaldybėje ir kitose institucijose.