Warning: Undefined variable $allowed in /home/vilniaus/domains/vilniausapskaita.lt/public_html/templates/schoolpro/index.php on line 93

Warning: Undefined variable $userip2 in /home/vilniaus/domains/vilniausapskaita.lt/public_html/templates/schoolpro/index.php on line 93

Bendrovėms, siekiančioms išsilaikyti ekonominio sunkmečio sąlygomis, sustiprinti pozicijas rinkoje, optimizuoti įmonių grupės struktūrą, susivienyti su kitomis įmonėmis - vertėtų apsvarstyti įmonės reorganizavimo galimybę.

Reorganizavimo paslaugos

 • Konsultuojame įmones dėl reorganizavimo galimybių ir galimos įtakos tolesnei įmonės veiklai;
 • Konsultuojame įmones rengiant reorganizavimo sąlygas:
  • parengiame reorganizuojamų ar dalyvaujančių reorganizavime įmonių reorganizavimo sąlygas, finansines ataskaitas. Patariame, kaip optimaliai paskirstyti skaidomų įmonių turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus;
  • patariame, kaip jungiant įmones tiksliai ir teisingai apskaičiuoti naujos įmonės rodiklius, kaip parodyti susidariusį prestižą.
  • Konsultuojame teisiniais ir finansiniais klausimais visos reorganizavimo ir atskyrimo procedūros metu;
  • Parengiame visus dokumentus, reikalingus tinkamam įmonės reorganizavimui atlikti: reorganizavimo ataskaitas, sprendimus, protokolus ir kt.;
  • Užtikriname, kad informacija apie reorganizavimą būtų tinkamai paskelbta viešai;
  • Parengiame po reorganizavimo veiksiančių juridinių asmenų dokumentus (įstatus, nuostatus ir kt.).

 

Juridinio asmens reorganizavimo sąlygų parengimas

Juridinio asmens reorganizvimo sąlygos - tai dokumentas, kuriame nustatoma reorganizavimo tvarka, rezultatas, informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis, juridinio asmens reorganizavimo būdas, nurodoma, kurie juridiniai asmenys po reorganizavimo pasibaigs, kurie - tęs veiklą.

Juridinio asmens reorganizavimo sąlygose turi atsispindėti tvarka, kuria vadovaujantis pasibaigiančio juridinio asmens dalyviai taps po reorganizavimo tęsiančio veiklą juridinio asmens dalyviais, taip pat išmokos šiems juridinio asmens dalyviams. Tokios išmokos mokamos kai pasibaigiančių juridinių asmenų dalyviai negauna atitinkamos proporcijos dalies po reorganizavimo veiksiančiuose juridiniuose vienetuose.

Reorganizavimo sąlygose turi būti nustatoma, nuo kada dėl reorganizavimo pasibaigiančio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina juridiniam asmeniui, veiksiančiam po reorganizavimo.

 

Reorganizavimas pagal Lietuvos Respublikos Civilinį Kodeksą

Įmonės reorganizavimas - tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros (Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas 2.95 str.).

Reorganizavimo atveju juridinio asmens pabaiga skiriasi nuo likvidavimo procedūros, nes šiuo atveju reorganizuojamo juridinio asmens teisės, pareigos ir turtas perduodami kitam juridiniam asmeniui, kuris tęsia reorganizavimo būdu pasibaigusio juridinio asmens veiklą.

Juridiniai asmenys reorganizuojami, nusprendus sujungti keletos juridinių asmenų veiklą arba priešingai - padalyti vieno juridinio asmens veiklą paskirstant keliems juridiniams asmenims, kurie tam tikromis dalimis perima iki reorganizavimo veikusio juridinio asmens teises, pareigas ir turtą.

 

Įmonių reorganizavimo būdai

Įmonių reorganizavimas jungimo būdu:

Prijungimas - vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.

Sujungimas - dviejų ar daugiau juridinių asmenų sujungimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

Įmonių reorganizavimas skaidymo būdu:

Išdalijimas - tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.

Padalijimas - tai vieno reorganizuojamo juridnio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

 

UAB "Teisės ir finansų sprendimai" teisininkai ir finansininkai optimaliausiomis rinkos kainomis atliks visas įmonės reorganizavimo procedūras greitai ir profesionaliai.