Įstatų keitimas keičiant įmonės kapitalo valiutą.

 

Priimtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas, kuris numato:

 

1. Įstatinio kapitalo dydis, nominali akcijos vertė eurais euro centų tikslumu, juos suapvalinant. Apvalinimas nebus laikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu.

2. Turi būti sudaromas naujas akcininkų sąrašas, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakeistų įstatų įregistravimo VĮ registrų centras, turi būti pateikta Juridinių asmenų dalyvių informacines sistemos tvarkytojui UAB akcininkams nuosavybes teise priklausančių akcijų nominalios vertės išraiškos, išskyrus atvejus, jei akcininkas yra vienas asmuo.

4. Atlikti pakeitimus vertybinių popierių savininkų sąskaitose.

5. Atlikti pakeitimus akcininkų žurnaluose.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATINIO KAPITALO IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ NOMINALIOS VERTĖS IŠRAIŠKOS EURAIS IR ŠIŲ BENDROVIŲ ĮSTATŲ KEITIMO

ĮSTATYMAS

2014 m. spalio 14 d. Nr. XII-1223
Vilnius

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo procedūras.

2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) nuostatos šio įstatymo reglamentuojamiems santykiams taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme (toliau – Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas), Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose.

2. Kai šio įstatymo normos taikomos ir akcinei bendrovei, ir uždarajai akcinei bendrovei, vartojamas terminas „bendrovė“.

3. Kai šio įstatymo normos taikomos ir bendrovės akcijoms, ir obligacijoms, vartojamas terminas „vertybiniai popieriai“.

3 straipsnis. Bendrovės įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais

1. Vertybinių popierių nominalios vertės išraiška keičiama vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis.

2. Įstatinio kapitalo dydis, kuris yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių eurais euro centų tikslumu sumai, išreiškiamas eurais euro centų tikslumu.

3. Dėl akcijos nominalios vertės eurais euro centų tikslumu suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nelaikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu ir registruojamas apskaitoje kaip bendrovės finansinių metų, kurie apima euro įvedimo dieną, pajamos (kai pokytis neigiamas) arba sąnaudos (kai pokytis teigiamas).

4 straipsnis. Vertybinių popierių savininkų teisės ir pareigos

1. Vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais neturi įtakos vertybinių popierių savininkų turimoms teisėms ir pareigoms.

2. Akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais neturi įtakos akcininkų teisei balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pagal akcijų suteikiamas teises.

3. Likusią nesumokėtą litais išreikštą akcijų emisijos kainą, nurodytą akcijų pasirašymo sutartyse, taip pat steigimo sutartyje ar steigimo akte, bendrovės akcininkai turi sumokėti eurais euro centų tikslumu minėtuose dokumentuose nurodytais terminais. Likusi nesumokėta litais išreikšta akcijų emisijos kaina perskaičiuojama į eurus Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatyta tvarka ir už šios sąlygos laikymąsi atsako bendrovės vadovas.

5 straipsnis. Bendrovės pareigos obligacijų savininkams

1. Bendrovės įsipareigojimai obligacijų pasirašymo sutartyse nurodytais obligacijų išpirkimo terminais sumokėti obligacijų savininkams pinigų sumas, kurias sudaro obligacijų nominali vertė ir metinės palūkanos, vykdomi eurais euro centų tikslumu.

2. Bendrovės įsipareigojimai konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartyse nurodytais terminais keisti konvertuojamąsias obligacijas į sutartyse nurodytų klasių akcijų skaičių, vykdomi akcijų nominalias vertes išreiškiant eurais euro centų tikslumu.

6 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimas

1. Bendrovės įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę juose išreiškiant eurais. Pakeisti bendrovių įstatai juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti per 24 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami tik dėl bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų negu prieš.

3. Sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami įskaitant, bet neapsiribojant bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimu į išraišką eurais, priima visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Bendrovės vertybinių popierių ir įrašų apie juos keitimas

1. Akcinės bendrovės, taip pat uždarosios akcinės bendrovės vertybinių popierių savininkų sąskaitose, kurias tvarko sąskaitų tvarkytojai, esančių įrašų pakeitimai, susiję su vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais, atliekami Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo nustatyta tvarka.

2. Įvykdžiusi šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą – pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės įstatus, kuriuose įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė būtų išreikšta eurais – uždaroji akcinė bendrovė:

1) turi sudaryti naują uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

2) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre turi pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalios vertės išraišką eurais, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

3) turi atlikti įrašų vertybinių popierių savininkų sąskaitose pakeitimus, susijusius su šių vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais, kai uždaroji akcinė bendrovė savo vertybinių popierių savininkų sąskaitas tvarko pati;

4) turi atlikti įrašų akcininkų registravimo žurnale pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės išraiška eurais, kai akcijos yra materialios ar vietoj jų akcininkams išduoti akcijų sertifikatai, ir akcininko reikalavimu per 30 dienų turi pakeisti jo turimas materialias akcijas į naujas materialias akcijas ar akcijų sertifikatus į naujus akcijų sertifikatus, kuriuose akcijų nominali vertė išreiškiama eurais.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje nurodytų uždarosios akcinės bendrovės veiksmų atlikimą atsako uždarosios akcinės bendrovės vadovas.

8 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Asmenys, pažeidę šio įstatymo nustatytus reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas iki 2014 m. gruodžio 31 d. pagal savo kompetenciją nustato tvarką, kuria vadovaujantis būtų atliekami akcinės bendrovės vertybinių popierių savininkų sąskaitose, taip pat uždarosios akcinės bendrovės vertybinių popierių savininkų sąskaitose, kurias tvarko sąskaitų tvarkytojai, esančių įrašų pakeitimai, susiję su vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais.